Salgs- og leveringsbetingelser for udstyr og IT

Salgs- og leveringsbetingelser for Udstyr og IT hardwareDent Support A/S
Mandal Allé 12B
5500 Middelfart
CVR. nr.: 27746020
Tlf. 70 23 31 21
Mail: info@dentsupport.dk
Etableringsår: 2002

1. ANVENDELSE
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Dent Support og køber, medmindre Dent Support skriftligt har accepteret at fravige dem. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder køb af udstyr og service af udstyr samt IT hardware. Ved "udstyr" forstås teknisk udstyr (f.eks. autoklaver, tandlægestole, server, hardware og lign), der anvendes i dentalklinikker.

2. TILBUD
Tilbud uden acceptfrist bortfalder, hvis accept ikke er modtaget af Dent Support inden 30 dage efter tilbudsdato.

3. PRISER
Dent Supports priser angives i danske kroner inkl. moms. For offentlige kunder angives priser ekskl. moms. Priser er ekskl. transport- og leveringsomkostninger. Dent Support forbeholder sig ret til prisjusteringer som følge af ændringer i valutakurser og leverandørpriser.

4. BETALING
Betalingsfristen fremgår af faktura. Såfremt køber ikke betaler rettidigt, beregner Dent Support morarente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdag. Dent Support beregner et rykkergebyr for hver rykker, som Dent Support sender til køber. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod Dent Support, som ikke er skriftligt accepteret af Dent Support. Dent Support forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af omkostninger er betalt til Dent Support.

5. LEVERING
Levering af udstyrsordrer sker efter aftale og i koordination med køber. Levering sker for købers regning og faktureres sammen med udstyrsordren.

6. FORSINKELSE
Leveringstider fastsættes efter bedste skøn i forhold til betingelserne på tilbuds- eller ordrebekræftelsestidspunktet. En udskydelse af leveringstiden på 14 dage grundet sælgers forhold anses som rettidig levering. Køber skal informeres om ændringer i leveringstid uden ugrundet ophold. Dent Support kan i tilfælde af forsinkelse ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skade eller tab fx driftstab, avancetab, tidstab, tab af omsætning eller lignende. Ved forsinkelse på grund af ekstraordinære forhold (punkt 13) kan køber ikke hæve, kræve omlevering eller forholdsmæssigt afslag. Såfremt køber holder levering tilbage i forhold til den aftalte udstyrslevering, forbeholder Dent Support sig ret til at fakturere for ordren.

7. REKLAMATION
Køber er forpligtet til straks efter varens/ydelsens modtagelse at kontrollere, at den er som aftalt. Reklamation over kvantitetsmangler eller synlige mangler skal ske skriftligt straks og senest 8 dage efter modtagelse.

8. MANGLER
Dent Support kan efter eget valg vælge at reparere mangelfulde varer/ydelser, foretage omlevering eller yde et forholdsmæssigt afslag. Dent Supports ansvar er begrænset til de i punkt 10 anførte misligholdelsesbeføjelser, og Dent Support kan i tilfælde af mangler ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skade eller tab, fx driftstab, avancetab, tidstab, tab af omsætning eller lignende.

9. ANVENDELSE
Anvendes varen/ydelsen til et andet formål eller på anden måde end beskrevet/tiltænkt/forudsat af Dent Support eller i vejledninger og manualer, er Dent Support ansvarsfri. Dent Support er også ansvarsfri, hvis foreskreven/anbefalet service, vedligeholdelse og eftersyn ikke er overholdt. Ændringer ved varen/ydelsen, der skyldes almindeligt slid og ælde, udgør ikke mangler.

10. RETURNERING
Returnering af købte varer accepteres kun efter forudgående skriftlig aftale samt godkendelse af returvaren ved modtagelse hos Dent Support. Generelt kan bestilte varer ikke tages retur, idet Dent Support har betalt underleverandører for varen. Såfremt Dent Support ekstraordinært accepterer, at varen sendes retur, skal varen returneres i ubrudt, ubeskadiget, original emballage med angivelse af fakturanummer. Returnering sker for købers regning og risiko. Dent Support forbeholder sig ret til at tillægge et returneringsgebyr. Skaffevarer, som hjemtages efter købers bestilling, kan ikke returneres.

11. INSTALLATION OG IBRUGTAGNING AF UDSTYR
Køber sørger for fremførelse af korrekte, lovlige og tilstrækkelige forsyninger til udstyret, herunder centralt sugeanlæg, vandtilførsel og afløb, elektricitet og luft m.v. medmindre andet er aftalt. Montage og demontage faktureres efter medgået tid og materialer, medmindre andet er aftalt. Ved arbejde i weekender og på helligdage betaler køber ekstra opståede omkostninger i henhold til Dent Supports gældende takster.
Såfremt Dent Support fremkommer med placeringsforslag eller lignede, har Dent Support et medansvar. Det er Dent Support uvedkommende, om udstyrets anbringelse har utilsigtet indflydelse på andet udstyr, installationer, bygninger m.v. eller påvirkes utilsigtet af disse med mindre andet er aftalt. Det påhviler køber at sørge for, at lokalets klimaforhold er afpasset udstyrets beskaffenhed med henblik på tilfredsstillende funktion. Det påhviler køber i god tid før levering og opstilling at sørge for, at der foreligger de nødvendige myndighedstilladelser. Bygningsmæssigt foranledigede leverancer eller arbejder er Dent Support uvedkommende. Bygningens eventuelle manglende stabilitet samt eventuelle følger af, at myndighederne nægter tilladelse til udstyrets brug i købers lokale, er Dent Support uvedkommende og berettiger ikke køber til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Såfremt køber ikke har tilvejebragt de nødvendige forudsætninger for installationer og ibrugtagning af udstyr, er Dent Support berettiget til at kræve eventuelle omkostninger herved betalt af køber. Såfremt Dent Support på vegne af køber indhenter tilbud/overslag på arbejde, der skal udføres af tredjemand, gælder at tilbud/overslag afgives direkte til køber. Retsforholdet består direkte mellem tredjemand og køber, og Dent Support er ikke part i retsforholdet.

12. PRODUKTANSVAR
Dent Support ifalder alene produktansvar i det omfang, det følger af ufravigelig lovgivning. Dent Support kan med samme begrænsning hverken gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skade eller tab, fx driftstab, avancetab, tidstab, tab af omsætning eller lignende. Dent Support er hverken ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som forvoldes af det solgte, mens det er i købers besiddelse. Dent Support er hverken ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte forårsager. Køber skal holde Dent Support skadesløs i den udstrækning, Dent Support pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og tab, som Dent Support ikke er ansvarlig for over for køber. Dent Supports produktansvar for tingsskade kan i intet tilfælde overstige den fakturerede pris (ekskl. moms, afgifter, transportomkostninger osv.) for den skadevoldende ydelse. Det er købers ansvar at overholde gældende vedligeholdelse samt brug af tilbehørsprodukter jf. udstyrsleverandørens anvisninger.

13. EKSTRAORDINÆRE FORHOLD
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Dent Support, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld fx i tilfælde af arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over såsom brand, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, brændstofrestriktioner samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de nævnte omstændigheder. Det påhviler Dent Support uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, såfremt sådanne omstændigheder indtræffer.

14. TRANSPORT AF RETTIGHEDER OG PLIGTER
Dent Support er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand, herunder leasingselskaber.

15. VÆRNETING OG LOVVALG
Uoverensstemmelser i anledning af disse salgs- og leveringsbetingelser samt disses fortolkning afgøres i første instans ved Retten i Glostrup under anvendelse af dansk ret. Domme kan ankes i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.